PROBĚHL IX. ROČNÍK KONFERENCE DEJME DĚTEM RODINU

Letošní konference s podtitulem „KONTAKTY DĚTÍ V NÁHRADNÍ PÉČI S OSOBAMI Z PŮVODNÍ RODINY JEMU BLÍZKÝMI“ se konala dne 21. listopadu 2019 na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, která je při pořádání konference naším stálým partnerem. Jako každý rok byla tato akce finančně podpořena Moravskoslezským krajem.

Na konferenci zavítalo více než 150 účastníků z řad odborných pracovníků v oblasti SPOD, doprovázejících organizací, významnou skupinu tvořili také náhradní rodiče a studenti sociálních oborů. Na konferenci bylo možné shlédnout mnoho zajímavých hostů a příspěvků – viz program konference. Bližší informace k průběhu konference uvádí následující dokument „Vyhodnocení konference DDR 2019“.

Prezentace a návazné dokumenty přednášejících:

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pěstounům, odborným pracovníkům a studentům, kteří se zúčastnili konference Dejme dětem rodinu a rovněž všem přednášejícím, kteří s námi sdíleli své odborné i osobní zkušenosti. Děkujeme také Vyšší odborné škole sociální, že nás vřele přivítala ve svých prostorách.

Za významné výstupy konference lze pokládat následující:

  • Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, tedy i při rozhodování o kontaktech. Jsou-li zájmy biologického rodiče a dítěte v rozporu (nesouladu), má zájem dítěte vždy přednost.
  • Případ každého dítěte a v podstatě každého jeho kontaktu by měl být odborně precizně a individuálně vyhodnocen právě s ohledem zejména na zájem konkrétního dítěte.
  • V rámci vyhodnocení a stanovování kontaktu je velmi důležitá multioborová spolupráce na úrovni meziinstitucionální a mezilidské spolupráce. Je nutná (a praxe to jednoznačně potvrzuje) úzká spolupráce všech zúčastněných aktérů, přičemž hlavním „case managerem“ by měl být OSPOD. Dalšími významnými aktéry jsou doprovázející organizace, náhradní rodiče, a pokud je to možné, tak i biologická rodina.
  • Existuje celá řada forem kontaktů, přičemž tím základním je tzv. mentální kontakt, který by měl být zaručen každému dítěti, vyrůstajícímu mimo svou původní rodinu. Mentální kontakt představuje otevřenou komunikaci pěstouna nebo odborného pracovníka s dítětem o jeho biologické rodině, názorech na ni či o vzpomínkách, může rovněž zahrnovat prohlížení fotografií a jiných artefaktů z původní rodiny. Pokud tento kontakt funguje, pak je možné přistupovat k dalším formám kontaktů – nepřímým a přímým (osobním). Více viz dále prezentace Mgr. Ivany Dorotíkové.
  • Asistovaný osobní kontakt je jen jedna z forem kontaktů (vrcholná). Měl by mít podobu odborně řízeného procesu s danými definovanými kroky. Má zahrnovat práci jak s dítětem v náhradní péči, tak s pěstounem i biologickým rodičem. V podmínkách řady doprovázejících organizací se tyto kontakty řídí interními metodikami. Pokud tomu tak není a proces asistovaného kontaktu není definován a řízen, objevují se rizikové faktory pro všechny zúčastněné (zvláště děti).

Fotogalerie z konference: