Etický kodex

ETICKÝ KODEX
ODBORNÉHO PRACOVNÍKA
CENTRA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI, příspěvkové organizace
Na Bělidle 815, 733 01 Karviná – Fryštát

1. Terminologie a určení Etického kodexu

Etický kodex obsahuje zásady profesionálního jednání odborných pracovníků Centra psychologické pomoci, je závaznou normou pro interní a externí odborné pracovníky v přímém kontaktu se zájemci o sociální službu a klienty. Dále jsou jeho principy závazné pro osoby, které se dostávají do kontaktu se zájemci o sociální službu a klienty či informacemi s nimi souvisejícími (např. student na odborné praxi).

Etický kodex respektuje Listinu základních práv a svobod, Chartu lidských práv Organizace spojených národů a Úmluvu o právech dítěte.
Při veškeré činnosti související s výkonem svého povolání odborný pracovník (dále jen „pracovník“) Centra psychologické pomoci vždy jedná v souladu s tímto Etickým kodexem.

2. Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu k zájemci o sociální službu a klientovi

Pracovníci dbají při své práci se zájemci o sociální službu a klienty na dodržování těchto principů:

2.1 Nestrannost
Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, náboženské a politické přesvědčení, sexuální orientaci, sociální status a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Pracuje se všemi zájemci o službu a klienty bez jakékoliv formy diskriminace.
Pracovník pracuje se zájemcem o službu či s klientem bez ohledu na své potřeby, postoje, pocity a předsudky. Předchází zneužití důvěry a závislosti klienta, zamezuje vytváření blízkých vztahů s klienty. Pracovník s klientem nenavazuje eroticko-sexuální vztahy.

2.2 Respekt důstojnosti
Pracovník nezpochybňuje lidskou důstojnost zájemce o službu a klienta v žádné situaci, dále přímým ani nepřímým způsobem svého chování neútočí na lidskou důstojnost.

2.3 Diskrétnost
Pracovník chrání právo zájemce o službu či klienta na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Je vázán mlčenlivostí o všech údajích a informacích o zájemci o službu a klientovi, které se dověděl při výkonu svého povolání. Pracovník pracuje pouze s informacemi, které jsou při práci s klientem nezbytně nutné.
Výjimku z mlčenlivosti tvoří skutečnosti podléhající zákonné oznamovací povinnosti.
Klient má právo vystupovat anonymně, vyjma žadatelů o náhradní rodinnou péči a dále klientů, kterým byla orgány sociálně-právní ochrany a soudy uložena povinnost, využít odborného poradenského zařízení či nařízena rodinná terapie a mediace.

2.4 Respektování osobní volby zájemce o službu a klienta
Pracovník respektuje právo zájemce o službu a klienta na informace, právo vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí, právo na dobrovolné užívání sociálních služeb, právo odmítnout nabízenou službu nebo kdykoliv ukončit spolupráci i bez uvedení důvodu. V procesu náhradní rodinné péče postupuje pracovník dle zákonných norem a zadání zřizovatele.
Psychologové respektují právo klienta znát výsledky psychologických diagnostických testů, učiněné interpretace a základní zjištění, ze kterých vychází jejich závěry a doporučení. Dále pak respektují právo klienta nechat si vysvětlit výsledky testů jazykem jemu přiměřeným a srozumitelným.

2. 5 Nepřijímání darů, úhrady za služby
Odborné činnosti, které organizace zajišťuje na základě dotace ministerstva a zřizovatele, jsou pro klienty bezplatné. Je nepřípustné, aby pracovník přijímal od klienta dary, služby.

3. Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke svému zaměstnavateli

Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku vůči zaměstnavateli formulovaném v pracovní smlouvě, základních povinnostech pracovníka, pracovní náplni ev. dalších obdobných dokumentech.
Pracovník je ke svému zaměstnavateli loajální. Pokud se objeví problém ve vztahu pracovník – organizace, je prioritně řešen diskusí a dohodou uvnitř organizace.
Pokud pracovník organizace provozuje se souhlasem zaměstnavatele privátní praxi, dbá na to, aby se jeho činnost nedostala do konfliktu zájmů (důsledným oddělováním klientů Centra psychologické pomoci a privátní klientely).

4. Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke svým kolegům

K ostatním pracovníkům přistupuje v duchu zásad profesionální kolegiality. Rozšiřuje spolupráci se svými kolegy, respektuje jejich znalosti a zkušenosti i rozdíly v názorech. Neznevažuje jejich profesionální způsobilost.

5. Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

Pracovník je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání, Standardy kvality poskytování sociálních služeb Centra psychologické pomoci včetně návazných materiálů a dodržovat je. Každý pracovník dbá na to, aby činnosti, které vykonává, byly v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. Je povinen se odborně vzdělávat tak, aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně.
Pracovník v přímém kontaktu s klienty absolvuje supervize s ohledem na vyloučení syndromu vyhoření a s ohledem na kvalitu jím poskytovaných služeb.

6. Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy o pracovním vztahu s Centrem psychologické pomoci, příspěvkovou organizací přijímá pracovník tento Etický kodex za závazný.
Na porušení zásad Etického kodexu může upozornit kdokoliv přímo pracovníka, který Etický kodex porušil či porušuje, nebo jeho nadřízeného. Další řešení porušení Etického kodexu spadá do pracovně-právní oblasti.

Tento Etický kodex byl schválen v rámci revize Standardů kvality sociálních služeb Centra psychologické pomoci v září 2022.