Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (dále jen „CPP“), se sídlem Na Bělidle 815, 733 01 Karviná-Fryštát, IČO: 00847267 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje:

 • Osobní údaje CPP zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

 

CPP shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:

V oblasti odborného sociálního poradenství (OSP):

 • Jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail) zájemců o poskytnutí odborného sociálního poradenství (dále jen „OSP“) za účelem objednání ke konzultaci a vedení evidence zájemců o OSP.
 • Jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo jiná korespondenční adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail) klientů OSP. V rámci poskytované služby mohou být shromažďovány a zpracovávány také citlivé údaje o zdravotním stavu, rodinných a sociálních poměrech klienta. Účelem zpracování těchto údajů je vedení spisové dokumentace klienta, vnitřní kontrola poskytování služby s ohledem na interní metodické postupy a naplňování standardů kvality OSP.
 • Osobní a citlivé údaje zájemců o OSP a klientů OSP jsou shromažďovány a zpracovávány z titulu poskytování sociální služby – odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Osobní  citlivé údaje jsou uchovávány po dobu poskytování služby OSP, poté max. 10 let v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění. Vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. Vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 

 Oblast sociálně-právní ochrany dětí (SPOD):

 • Jméno, příjmení, datum narození/rodné číslo, adresa trvalého bydliště, případně korespondenční adresa, kontakt (telefon, e-mail), číslo účtu osob pečujících a osob v evidenci.
 • Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, případně korespondenční adresa nezletilých dětí v pěstounské péči/pěstounské péči na přechodnou dobu v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, případně korespondenční adresa, kontakt (telefon, e-mail) osob příbuzných nezletilého dítěte umístěného v pěstounské péči/pěstounské péči na přechodnou dobu.
 • Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, případně korespondenční adresa, kontakt (telefon, e-mail) biologických dětí žijících ve společné domácnosti osob pečujících/v evidenci.

V rámci poskytování sociálně-právní ochrany dětí mohou být shromažďovány a zpracovávány také citlivé údaje o zdravotním stavu, rodinných a sociálních poměrech, popřípadě jiné údaje dle povahy řešené problematiky s konkrétním klientem osobou pečující/v evidenci, nezletilým dítětem, příbuzným nezl. dítěte, biologickým dítětem osoby pečující/v evidenci. Účelem zpracování těchto údajů je uzavírání a naplňování dohod o výkonu pěstounské péče včetně zajištění práv a povinností z toho vyplývajících, vedení spisové dokumentace, kontroly poskytování sociálně-právní ochrany dětí s ohledem na interní metodické postupy a naplňování standardů kvality v oblasti SPOD.

Osobní a citlivé údaje klientů, kterým jsou poskytovány služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, jsou shromažďovány a zpracovávány dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a z titulu pověření CPP k výkonu SPOD. 

Osobní a citlivé údaje jsou uchovávány po dobu poskytování služby služeb v oblasti SPOD, poté max. 10 let v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění. Vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. Vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Oblast posuzování a příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči:

 • Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, případně korespondenční adresa, kontakt (telefon, e-mail). Shromažďovány a zpracovávány mohou být také informace o rodinném stavu žadatele, informace o manželovi (partnerovi), který je společně posuzován a informace o dětech žijících v rodině žadatele/žadatelky. V rámci odborného posuzování a přípravy zpracovává CPP další citlivé údaje žadatelů – charakteristika osobnosti, motivace a předpoklad vychovávat dítě, stabilita manželského (partnerského) vztahu, psychický stav, sexuální orientace, etnicita, zdravotní stav, údaje o rodinných a sociálních poměrech žadatele.

Osobní a citlivé údaje žadatelů o náhradní rodinnou péči jsou shromažďovány a zpracovávány z titulu zajištění odborného posouzení žadatelů o zprostředkování NRP dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. K této činnosti je mezi Krajským úřadem MSK a CPP uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů.

Osobní a citlivé údaje žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče, informace o manželovi (partnerovi), který je společně posuzován a informace o dětech žijících v rodině žadatele/žadatelky o náhradní rodinnou péči jsou uchovávány během posouzení a přípravy žadatelů, poté max. 10 let v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění. Vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. Vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 

Pokud CPP zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od CPP informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným CPP;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané CPP jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných CPP (pokud tomu nebrání zákonná ustanovení), popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů CPP;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) CPP;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.Svá práva vůči Centru psychologické pomoci můžete uplatňovat u pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu

Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz 
tel.: 734 647 701