Základní informace o činnosti

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (v textu také CPP), poskytuje sociálně – právní ochranu dětí na základě pověření k výkonu SPOD vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Konkrétní rozsah vykonávaných činností je uvádíme v dokumentu
Rozsah činností vykonávaných na základě pověření k výkonu SPOD

Sociálně – právní ochranu dětí upravuje Zákon o sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění (dále také „zákon o SPOD”), dále pak Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K významným legislativním normám patří také Listina základních práv a svobod – čl. 32 odst. 4. K nejdůležitějším mezinárodním úmluvám patří zejména Úmluva o právech dítěte.

Předním hlediskem při poskytování sociálně – právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči, přičemž je přihlíženo také k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

Sociálně – právní ochranu poskytují pouze odborní pracovníci CPP, kteří získali odbornou způsobilost dle ustanovení § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Centra psychologické pomoci, p. o. (dále jen „CPP“) je pomoc a podpora ohroženým dětem, jejich rodičům a jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte tak, aby děti vyrůstaly v bezpečném a přirozeném prostředí. CPP svou činností přispívá k rozvoji náhradní rodinné péče na území Moravskoslezského kraje.

NAŠE CÍLE PŘI VÝKONU SPOD

Organizace má stanoveny cíle, ke kterým chce svým působením v oblasti sociálně-právní ochrany dětí dospět. Jde zvláště o:

 • Poskytnutí odpovídající pomoci každému dítěti, které se na CPP obrátí a zajištění ochrany jeho práv (§ 8 zákona o SPOD).
 • Poskytnutí podpory dětem žijícím v náhradní rodinné péči při naplňování jejich práv a potřeb.
 • Zajištění bezpečného a pozitivního kontaktu dítěte umístěného v PP s jeho rodiči a osobami jemu blízkými v případě, že tyto kontakty jsou v zájmu dítěte.
 • Podporu a rozvoj dovedností a kompetencí náhradních rodičů tak, aby znali potřeby dětí, o které se starají a uměli je přiměřeně naplňovat.
 • Poskytnutí přiměřené základní odborné pomoci biologickým rodičům dětí umístěných v náhradních rodinách a základní podpora jejich rodičovských kompetencí.
 • Uzavírání a naplňování dohod o výkonu pěstounské péče včetně zajištění všech práv a povinností z toho vyplývajících.
 • Vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči, zejména o pěstounskou péči.
 • Realizace odborných příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči a jejich dětí.
 • Zvyšování kompetencí žadatelů o náhradní rodinnou péči prostřednictvím odborných příprav ve specificích péče o dítě v náhradní rodinné péči.

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SPOD

Sociálně-právní ochrana dětí je v CPP poskytována pouze odborně vzdělanými pracovníky, psychology, rodinnými terapeuty a sociálními pracovníky.

Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí se pracovníci CPP řídí mimo jiné ustanovením § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a respektují tyto zásady:

 • Zájem a blaho dítěte nadřazují nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů.
 • Naslouchají dětem a respektují jejich názor, přičemž hájí zájmy, práva a potřeby dítěte.
 • Ke každému klientovi přistupují individuálně v souladu s Etickým kodexem odborného pracovníka CPP.
 • Spolupracují s klientem na principu partnerství.
 • Dbají na ochranu rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči, přičemž přihlíží k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.
 • Respektují práva klienta.
 • Komunikaci přizpůsobují klientovi, a to i dětskému – tzn., že komunikace je vedena v klientovi srozumitelné formě, minimalizují užívání odborných výrazů, kterým by klient nemusel rozumět.
 • Ke klientům přistupují nediskriminačně a služby poskytují všem klientům CPP a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení.
 • Zajišťují informovanost klienta a informují jej o jednotlivých krocích v každé etapě procesu poskytování SPOD.
 • Klientům zaručují mlčenlivost a diskrétnostbez souhlasu klienta neposkytují žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo zvláštní zákon (např. § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ustanovení § 10 odst. 4 a § 53 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy dle § 8 trestního řádu. Klienta o poskytnutí těchto informací vždy informují.
 • Služby klientům poskytují bezplatně.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ KLIENTA

CPP postupuje při zpracování osobních a citlivých údajů klienta v souladu s ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Podrobné informace ke zpracování osobních a citlivých údajů klienta naleznete v dokumentu Zpracování osobních a citlivých údajů klienta.

CÍLOVÁ SKUPINA OSOB

Cílovou skupinu tvoří zejména níže uvedené osoby (zpravidla zdržující se na území Moravskoslezského kraje):

 • Osoby pečující a osoby v evidenci, s nimiž CPP uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Nezletilé dítě, které se na pracovníky CPP obrátí (dle § 8 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) s žádostí o pomoc při ochraně svého života a svých práv.
 • Rodič, osoby dítěti blízké nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte v případě, že požádají CPP o odbornou pomoc.
 • Fyzické osoby, které mají zájem o poskytnutí odborného sociálního poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.
 • Žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče a jejich děti.
 • Děti žijící v náhradních rodinách – děti svěřené do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenské péče.
 • Náhradní rodiče.
 • Osoby blízké dítěti nebo rodičům, příp. osobám odpovědným za výchovu dítěte.

V případě, že CPP kontaktuje dítě, které spadá do cílové skupiny vymezené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytnou odborní pracovníci nutnou míru krizové intervence a dále informují příslušný OSPOD.

UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

CPP prostřednictvím svého statutárního zástupce, kterým je ředitel organizace uzavírá s osobou pečující/v evidenci tzv. Dohodu o výkonu pěstounské péče dle ustanovení §47 a, b, c zákona o SPOD. Pěstounům, kteří s CPP uzavřeli tuto dohodu, je následně zajištěna odborná pomoc a podpora při péči o přijaté děti.

Podrobné informace k obsahu dohody, jsou Vám k dispozici v dokumentu Informace k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

PŘÍPRAVA ŽADATELŮ O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NRP K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO RODINY

CPP zajišťuje přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny. Dále organizuje také přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, přípravu „přípravu druhožadatelů“ a přípravu žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ

Klient je seznámen se svým právem podat stížnost a způsoby vyřizování stížnosti srozumitelnou formou při zahájení poskytování SPOD. Klient může vyjadřovat svůj názor na poskytování SPOD všem odborným pracovníkům poradny.

Bližší informace o způsobu vyřizování a podávání podnětů a stížností jsou Vám k dispozici
v dokumentu Vyřizování a podávání podnětů a stížností na poskytované služby v SPOD.