Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu (dále také jako PPPD) představuje velmi účinný nástroj v rámci řešení krizových nepříznivých situací nezletilých dětí, jejichž rodiny se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí o ně starat. Tuto formu pomoci v oblasti náhradní péče o děti preferujeme před péčí ústavní. Oproti ústavní péči je v rámci PPPD o děti individuálně pečováno v přirozeném prostředí dočasné náhradní rodiny. Blíží se nejvíce rodinné péči, kterou pokládáme přirozeně za nejvhodnější pro zdravý vývoj dítěte.

PPPD je časově omezená a má trvat maximálně jeden rok. Během této doby se hledá pro konkrétní dítě nejvhodnější řešení jeho životní situace. V prvé řadě je snaha o návrat dítěte do jeho biologické rodiny, případně se dítěti hledá trvalejší, stabilní forma náhradní rodinné péče (adopce či pěstounství).

Do PPPD se dostávají jak děti právě narozené, jejichž biologičtí rodiče je nechtějí z porodnice převzít do své péče, nebo jejichž rodiče je nemohou převzít do péče z důvodu špatného zdravotního, psychického nebo sociálního stavu (např. matka závislá na drogách, matka bez domova apod.). Další skupinou jsou děti starší, jejichž rodiče o ně nemohou dočasně pečovat, ale je velká pravděpodobnost návratu dítěte zpět do biologické rodiny (např. pokud je rodič samoživitel a nemá širší rodinné zázemí, důvodem může být hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody apod.).

Pěstounská péče na přechodnou dobu je specifickou formou pěstounské péče, která sebou přináší velké množství zátěžových situací. Poskytujeme pěstounům (podle zákona „osobám v evidenci“), kteří s námi uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče důležitou podporu nejen v procesu přijímání a následného předávání dítěte do péče. Pomáháme zabezpečit významné informace o přijímaném dítěti a podílíme se na plánovaném přechodu dítěte z PPPD do pěstounské, případně adoptivní péče nebo zpět do jeho biologické rodiny. Přechod dítěte k nové rodině, jeho konkrétní průběh a časování je vždy prováděno podle zpracovaného individuálního plánu. Odborně pracujeme mj. v intencích přístupu, který je popsán v materiálu Tranzitivní péče o dítě.