Základní informace o službě

Uvažujete-li o využití našich služeb, praktické informace najdete v sekci KDY POMÁHÁME.

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (dále také CPP) v rámci jednotlivých detašovaných pracovišť (poraden) poskytuje službu sociálního poradenství dle ustanovení § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální poradenství zahrnuje:

a) základní sociální poradenství, které poskytují odborní pracovníci organizace – sociální pracovníci a psychologové poskytováním informací o službě, informacemi o jiných sociálních službách, veřejných institucích a jiných formách pomoci, informováním o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb, informací o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

b) odborné sociální poradenství, které poskytují odborní pracovníci organizace – sociální pracovníci a psychologové dle svého odborného zaměření. Odborný pracovník poskytuje podporu klientovi tak, aby přispěla k jeho lepší orientaci v dané situaci, ke schopnosti hájit svá práva, ke schopnosti nahlížet na svou současnou situaci a zvážit jednotlivé kroky vedoucí k řešení a k přijetí vlastní účasti na řešení situace.

NAŠE POSLÁNÍ

Pomáháme formou odborného sociálního poradenství lidem, kteří vnímají svou osobní, partnerskou, rodinnou či mezilidskou situaci jako obtížnou a chtějí jí porozumět, změnit nebo řešit.

Cíle, kterých chceme dosáhnout při společné práci s klientem:

 • Pomoci klientovi získat náhled na jeho obtížnou situaci.
 • Umožnit klientovi rozpoznat a využít jeho vlastní potenciál ke zvládnutí obtížné životní situace a pomoci mu, aby nalezl její řešení.
 • Pomoci klientovi zvládat svou situaci nebo nalézt její řešení vlastními silami nebo s pomocí rodiny či přátel, aby již nepotřeboval poskytovanou službu nebo jen v minimálním rozsahu.
 • Edukovat klienta v potřebných oblastech.
 • Poskytnout klientovi informace k využití dalších návazných služeb.

ZÁSADY A PRAVIDLA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Odbornost a kvalita služeb – služby jsou poskytovány pouze odborně vzdělanými pracovníky, kteří splňují kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady, řídí se platnou legislativou, vnitřními předpisy a metodikami CPP.

Anonymita klienta – klient má právo vystupovat anonymně, s výjimkou případů, kdy přišel do poradny na základě doporučení soudu, Probační a mediační služby nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Mlčenlivost a diskrétnost – jako poskytovatel sociálních služeb jsme v souladu s § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, povinni, vyjma výjimek stanovených zákonem, zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Výjimkou z této mlčenlivosti je poskytování informací jiným subjektům na základě zákona, jedná se zejména o poskytování informací orgánům sociálně-právní ochraně dětí, soudům, popř. orgánům činným v trestním řízení.

Důvěra a bezpečí – služby jsou poskytovány v atmosféře důvěry a bezpečí pro klienta.

Respekt k právům klienta – v přístupu ke klientovi jsou respektována jeho práva a zachována jeho lidská důstojnost.

Individuální přístup – poskytované služby vycházejí z individuálních potřeb klienta, komunikace je vedena v jemu srozumitelné úrovni.

Svobodné rozhodování – klient se samostatně rozhoduje o využití služeb, o změně či ukončení.

Bezplatnost – poskytované služby jsou pro klienty bezplatné.

Dokumentace – o průběhu kontaktů klienta s poradnou je vedena dokumentace, která obsahuje základní údaje o klientovi, informovaný souhlas klienta se základními pravidly poskytování služeb, zápisy z jednotlivých konzultací. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ KLIENTA

CPP postupuje při zpracování osobních a citlivých údajů klienta v souladu s ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Podrobné informace ke zpracování osobních a citlivých údajů klienta naleznete v dokumentu Zpracování osobních a citlivých údajů klienta.

NEPŘÍZNIVÉ SITUACE, KTERÉ POMÁHÁME ŘEŠIT

1. Nepříznivé situace v osobním životě

a. Osobní rovina – problémy ve vztahu k sobě (poruchy sebedůvěry, sebeúcty, sebehodnocení, osobní identity), problémy při zvládání životních změn, osobních ztrát a obtížných životních situací, životní bilancování, osobní růst, problémy s ovládáním chování, emocí a zvládání stresu, ztráta motivace a rozhodování, potíže na pracovišti nebo ve škole

b. Vztahová rovina – problematika osamělosti, hledání a výběru životního partnera, těžkosti v prožívání aktuálního blízkého vztahu, partnerství, manželství, rodičovství a prarodičovství, obtíže či nejistoty ve výchově dětí, poruchy soužití, párové intimity, komunikace, prožívání citové závislosti, strachu, pocitů viny či nenávisti vůči blízké osobě, zvládání pocitů odcizení s partnerem, žárlivosti, nevěry, mimomanželského vztahu, rozvodové úvahy a příprava na rozvod či rozchod, zvládání situace po rozvodu či rozchodu, sžívání s novým partnerem, rodinou apod. (a to zejména tehdy, není-li možné nebo vhodné přizvat ke konzultaci i další dotčené osoby).

2. Nepříznivé situace v partnerských, manželských vztazích

a. Vývojové a přechodové krize vztahu (narození dítěte, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, odcizení), sexuální život, nevěra a jiné mimopartnerské vlivy, problémy v mezigeneračním soužití. Těžkosti v prožívání aktuálního blízkého vztahu, partnerství, manželství, poruchy soužití, párové intimity, komunikace, zvládání pocitů odcizení s partnerem, žárlivosti, nevěry, mimomanželského vztahu, rozvodové úvahy a příprava na rozvod či rozchod.
b. Problémy s uspořádáním vztahů a kontaktu dítěte s rodiči v rozvodové a porozvodové situaci, spory o porozvodovou péči o dítě.

3. Nepříznivé situace v rodičovství biologickém i náhradním

a. Komunikace v rodině, vztahy v rodině, uspořádání života v rodině (trávení volného času, fungování domácnosti, mezigenerační témata, konflikty a jejich zvládání, vývojové a přechodové krize (narození dítěte, dospívající dítě, osamostatnění dítěte, stárnoucí rodiče), úmrtí v rodině.
b. Výchova dětí včetně specifických témat (učení, výchovné problémy, drogy, zdravotní potíže aj.) nebo kontextů (náhradní rodinná péče, monoparentální rodina aj.).
c. Vztahy rodiny vůči jiným systémům a institucím (rodiče manžela či partnera, příbuzenské vztahy, přátelské vztahy, vztahy se školou).
d. Rozvody a rozchody a následné uspořádání vztahů či péče o děti.

4. Nepříznivé situace u dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy

a. Ohrožení závislostmi, problémové chování, nezdravý životní styl, snížená kontrola chování, emocí a nezvládání stresu.
b. Kontakt se závadovými skupinami se škodlivou preferencí životních hodnot.
c. Nepříznivé sociální situace v rodině s dopadem na narušení vztahů v rodině.
d. Potíže ve škole (sociální-vztahové, adaptace v kolektivu, šikana apod.).

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Klientem se může stát každý jedinec, partneři či manželé i celé rodiny, kteří vnímají svou osobní, partnerskou, rodinnou či mezilidskou situaci jako obtížnou a chtějí ji změnit nebo řešit. Věkově nejsou služby poradny omezeny. Klientem může být i dítě, služby jsou pak poskytovány přiměřeně jeho věku, komunikačním schopnostem a rozumové vyspělosti.

Podrobnou specifikaci cílových skupin můžete shlédnout v dokumentu Specifikace cílových skupin.

Specifické potřeby zájemce/klienta související s jeho handicapem nejsou překážkou v poskytování sociální služby a poskytovatel volí níže uvedený postup:

Zdravotní handicap – v obecné rovině není bariéra pro poskytování sociální služby; v případě infekčního onemocnění na straně zájemce/klienta je s ním dohodnut náhradní termín konzultace.

Tělesným handicap – budovy/prostory, kde se nachází místo poskytování sociální služby, jsou plně nebo částečně bezbariérové.

Sluchový handicap – zájemci/klientovi je přiměřeným, pro něj srozumitelným, způsobem vysvětleno, že je možno využít tlumočníka (znaková řeč), přičemž bude od zájemce/klienta požadováno, aby písemně potvrdil svůj souhlas s přítomností tlumočníka; tlumočník je seznámen s povinností zachování mlčenlivosti, což potvrdí svým podpisem; pracovník při splnění uvedených podmínek akceptuje přítomnost tlumočníka při konzultaci; zajištění tlumočníka i náklady související s jeho činností si hradí zájemce/klient.

Zrakový handicap – zájemce/klient je přijímán bez omezení; v případě požadavku ze strany zájemce/klienta je možná přítomnost osobního asistenta/doprovázející osoby nutným dodržením pravidel – viz přechozí odstavec.

Mentální handicap – vzhledem k povaze nabízených služeb a potřebě specifického přístupu k těmto zájemcům/klientům, poradna může poskytnout pouze základní sociální poradenství nebo je služba poskytována v součinnosti s opatrovníkem zájemce/klienta. Jednání je vedeno vždy s ohledem na rozumové schopnosti zájemce/klienta tak, aby sdělované informace byly pro něho vždy srozumitelné, u osob s těžším mentálním handicapem může zájemce/klient využít podpory doprovodné osoby dle svého výběru, v případě osob s omezenou svéprávností je pak služba poskytována v součinnosti s opatrovníkem zájemce/klienta.

Jazyková bariéra – cizojazyčnému zájemci/klientovi je poskytnuta sociální služba za účasti tlumočníka, kterého si zájemce/klient zajistí na vlastní náklady, přičemž bude od zájemce/klienta požadováno, aby písemně potvrdil svůj souhlas s přítomností tlumočníka; tlumočník je seznámen s povinností zachování mlčenlivosti, což potvrdí svým podpisem; pracovník poradny při splnění uvedených podmínek akceptuje přítomnost tlumočníka při konzultaci. Zajištění tlumočníka i náklady související s jeho činností si hradí zájemce/klient.

DŮVODY PRO ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

1. Organizace neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá. 
2. Organizace nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá. 
3. Zájemce svým chováním (např. agresivita, vulgarita, zjevná intoxikace návykovými látkami) nebo projevy chování, svědčícími o akutně nepříznivém psychickém stavu, znemožňuje poskytování služby.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

První kontakt se zájemcem o sociální službu probíhá telefonicky, osobně na pracovišti či prostřednictvím elektronické pošty, kde se mohou zájemci objednat. Konzultace je sjednána v co nejkratším termínu. V neodkladných případech je poskytována krizová intervence jako součást prvního kontaktu. Zájemce nepotřebuje žádná doporučení či vyšetření k využití poskytované sociální služby. Pokud při prvním kontaktu odborný pracovník zjistí, že zájemce potřebuje službu jiného typu nebo se zájemce rozhodne využít jiný typ sociální služby, je mu poskytnuto základní sociální poradenství, popř. nabídnuto zprostředkování adekvátní služby.

Průběh poradenského procesu:

Vstupní konzultace se zájemcem o sociální službu

 • Odborný pracovník poskytne základní informace o poskytované službě (poslání a cíle služby, cílová skupina), včetně informací o hlavních zásadách poskytování služby (bezplatnost, anonymita, důvěrnost, možnost volby aj.). 
 • Zjištění objednávky zájemce, tj. charakteristika problému, který zájemce o službu aktuálně řeší, zjištění, co zájemce od služby očekává, jaké jsou jeho osobní cíle.
 • Dojednávání se zájemcem – ujasňování jaká očekávání může či nemůže služba naplnit. Pracovník informuje zájemce o všech právech, které by pro něj vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb včetně podmínek a způsobu poskytování služby. 
 • Uzavření ústní smlouvy o poskytování služeb – tím, že se zájemce rozhodne využívat služby poskytovatele a dále pokračovat v řešení jeho obtížné životní situace a prokazatelně souhlasí s pravidly poskytování sociální služby, je uzavřena smlouva o poskytování služeb a ze zájemce se stává klient.
 • Vytvoření zakázky tedy ujednání cílového stavu spolupráce mezi odborným pracovníkem a klientem. Pracovník dojednává s klientem rozsah a průběh poskytování odborného poradenství s ohledem na osobní cíl/cíle klienta, jeho přání, možnosti a schopnosti. Obsahem dojednávání je především to, jak bude konkrétně služba probíhat, co konkrétního má splnit, podle čeho se pozná, že funguje dobře či jak se pozná, že je zakázka splněna.

Následné konzultace

 • Zakázka a sjednané cíle se při každé další konzultaci s klientem ověřují, popř. aktualizují. Individuální cíle je možné v průběhu poradenského procesu upravovat, dohodnou-li se na tom obě strany (klient a odborný pracovník).
 • Ukončení poskytování služby probíhá obvykle po naplnění zakázky nebo po jednostranném rozhodnutí klienta, dále také vzájemnou dohodu pracovníka s klientem či jednostranným rozhodnutím ze strany odborného pracovníka ve specifikovaných případech.

VYJADŘOVÁNÍ KLIENTA K POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ

Klient může vyjádřit svůj názor na poskytovanou službu kterémukoliv odbornému pracovníkovi organizace.
Klient má právo vyjádřit se ke kvalitě a způsobu poskytování sociální služby, k poskytnutým informacím, k pracovníkům organizace, prostorám, ve kterých je sociální služba poskytována apod., a to formou podání připomínky, podnětu či stížnosti.
Klienti mají také možnost se anonymně vyjádřit vyplněním anonymního dotazníku  on-line formou zde „Hodnocení služeb poradny“. Dotazník je k dispozici také v listinné podobě v čekárnách jednotlivých detašovaných pracovišť. Tato písemná vyjádření se shromažďují ve schránkách k tomu určených. Schránkou jsou vybavena všechna pracoviště CEPP. Podrobné informace o dalších způsobech podávání podnětů a stížností jsou ke zhlédnutí  v dokumentu  Vyřizování a podávání připomínek, podnětů a stížností na poskytované služby v OSP.

KONTAKTNÍ ÚDAJE A PROVOZNÍ DOBA PORADNY

Podrobné kontaktní informace k naším poradnám včetně provozní doby jsou Vám k dispozici v části webových stránek KONTAKT.

 
 • Přejete si být informování o všech našich novinkách a akcích?

  • Korespondenční a fakturační údaje
   Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
   Na Bělidle 815, 733 01 Karviná
   IČO 00 847 267
   Datová schránka: 7ddkg2r