Základní informace o službě

Uvažujete-li o využití našich služeb, praktické informace najdete v sekci KDY POMÁHÁME.

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (dále také CPP) v rámci jednotlivých detašovaných pracovišť (poraden) poskytuje službu sociálního poradenství dle ustanovení § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální poradenství zahrnuje:

a) základní sociální poradenství, které poskytují odborní pracovníci poradny – sociální pracovníci a psychologové poskytováním informací o službě, informacemi o jiných sociálních službách, veřejných institucích a jiných formách pomoci, informování o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb, informací o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

b) odborné sociální poradenství, které poskytují odborní pracovníci poradny – sociální pracovníci a psychologové dle svého odborného zaměření. Odborný pracovník poskytuje podporu klientovi tak, aby přispěla k jeho lepší orientaci v dané situaci, ke schopnosti hájit svá práva, ke schopnosti nahlížet na svou současnou situaci a zvážit jednotlivé kroky vedoucí k řešení a k přijetí vlastní účasti na řešení situace.

NAŠE POSLÁNÍ

Pomáháme formou odborného sociálního poradenství lidem, kteří vnímají svou osobní, partnerskou, rodinnou či mezilidskou situaci jako obtížnou (nepříznivou) a chtějí ji porozumět, změnit nebo řešit.

Cíle, kterých chceme dosáhnout při společné práci s klientem:

 • Pomoci klientovi získat náhled na jeho nepříznivou situaci, tj. v čem spočívá jeho problém.
 • Hledat východiska ze situace, která je klientem pociťována (vnímána) jako obtížná (nepříznivá).
 • Umožnit klientovi rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál ke zvládnutí své obtížné (nepříznivé) životní situace.
 • Pomoci klientovi zvládat svou situaci nebo nalézt její řešení vlastními silami nebo s pomocí rodiny či přátel, aby již nepotřeboval poskytovanou službu nebo jen v minimálním rozsahu.

ZÁSADY A PRAVIDLA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Odbornost a kvalita služeb – služby poskytují pouze odborně vzdělaní psychologové, manželští a rodinní poradci, terapeuti, sociální pracovnice.

Bezplatnost – veškeré služby poskytované poradnou jsou pro klienty bezplatné.

Anonymita klienta – klient má právo vystupovat anonymně, pokud si to výslovně přeje, s výjimkou klienta, kterému byla orgánem sociálně – právní ochrany nebo soudem uložena povinnost využít odborného poradenského zařízení či nařízena rodinná terapie a mediace.

Mlčenlivost – odborní pracovníci poradny jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž přijdou v souvislosti s výkonem svého povolání do styku.

Centrum psychologické pomoci, jakožto osoba pověřená k výkonu sociálně – právní ochrany dětí, je povinna ze zákona na výzvu orgánu sociálně – právní ochrany dětí či soudy sdělovat údaje pro poskytnutí sociálně – právní ochrany dětí.

Další osoby (rodinní příslušníci) mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě mezi klientem a odborným pracovníkem.

Důvěra a bezpečí – služby poskytujeme v atmosféře důvěry a bezpečí pro klienta.

Respektujeme vždy svobodnou volbu klienta – klient se k návštěvě poradny rozhoduje vždy samostatně, nepotřebuje žádná doporučení.

Základem práce s klientem je individuální přístup, respektování jeho práv a zachování lidské důstojnosti.

Dokumentace – o průběhu kontaktů klienta s poradnou je vedena dokumentace, která obsahuje základní údaje o klientovi, informovaný souhlas klienta se základními pravidly poskytování služeb, zápisy z jednotlivých konzultací. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.

Flexibilita – dle potřeb klienta může být poradenský proces měněn, doplňován, aktualizován.

Komunikaci přizpůsobujeme klientovi – komunikaci s klientem vedeme v jemu srozumitelné úrovni, minimalizujeme užívání odborných výrazů, kterým by klient nemusel rozumět.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ KLIENTA

CPP postupuje při zpracování osobních a citlivých údajů klienta v souladu s ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Podrobné informace ke zpracování osobních a citlivých údajů klienta naleznete v dokumentu Zpracování osobních a citlivých údajů klienta.

NEPŘÍZNIVÉ SITUACE, KTERÉ POMÁHÁME ŘEŠIT

Nepříznivé situace v rodičovství biologickém i náhradním – nejednotná výchova, neúčinné výchovné metody a postupy, konfliktní nebo agresivní vztahy mezi členy rodiny, maladaptace dítěte ve škole nebo školce, konfliktní komunikace rodičů s dospívajícím dítětem, nezdravý životní styl, nezvládání komunikace a řešení sporů či konfliktů, nesamostatné rozhodování, slabé psychosociální dovednosti u studentů základních, středních a vysokých škol, poruchy chování, nezvládání vlivu smyslové vady na chování a projevy dítěte, úmrtí v rodině, nezvládání nové role náhradního rodiče po přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, potíže s adaptací dítěte v rodině a s porozuměním jeho chování, problematické projevy v chování dítěte s raným vývojovým traumatem nebo poruchou vztahových vazeb – neklid, zlobení, noční děsy, agresivita, krádeže, žárlivost mezi dětmi, konfliktní sourozenecké vztahy, potíže s utvářením identity přijatého dítěte, neuspořádané kontakty s členy biologické rodiny.

Nepříznivé situace v osobním životě – osobní vztahové problémy vlivem nepříznivé sociální situace s dopadem na narušení vztahů v rodině (nezaměstnanost, nemoc, postižení, závislost apod.) nebo existenciální a životní krize či tísně, problémy s ovládáním chování, emocí a zvládání stresu, ztráta motivace a rozhodování, snížená sebedůvěra a sebevědomí, potíže na pracovišti nebo ve škole: šikana, bossing, mobbing, syndrom vyhoření. Reakce na ztrátu blízké osoby, úmrtí blízké osoby nebo člena rodiny, posttraumatický syndrom po traumatickém zážitku (důlní neštěstí, autohavárie, živelné pohromy – povodně, svědectví sebevražedného pokusu).

Nepříznivé situace v partnerských, manželských vztazích – partnerské a manželské krize nejčastěji vlivem agresivity, žárlivosti, problémové závislosti partnera – nejčastěji alkohol, drogy, patologické hráčství nebo vlivem nesouladu v intimním životě, mimomanželských vztahů, nezvládnuté komunikace, úmrtí v rodině, obtíže při navazování vztahu, problematický výběr partnera. Problémy v mezigeneračním soužití, problémy s uspořádáním vztahů a kontaktu dítěte s rodiči v rozvodové a porozvodové situaci, spory o porozvodové péči o dítě a vhodnosti střídavé péče.

Nepříznivé situace u dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy – ohrožení závislostmi, poruchy chování, nezdravý životní styl, snížená kontrola chování, emocí a nezvládání stresu, kontakt se závadovými skupinami se škodlivou preferencí životních hodnot, nepříznivé sociální situace v rodině s dopadem na narušení vztahů v rodině, potíže ve škole.

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Klientem se může stát každý jedinec, partneři či manželé i celé rodiny, kteří pociťují (vnímají svou osobní partnerskou, rodinnou či mezilidskou situaci jako obtížnou (nepříznivou) a chtějí ji změnit nebo řešit. Věkově nejsou služby poradny omezeny. Klientem může být i dítě, služby jsou poskytovány přiměřeně jeho věku, komunikačním schopnostem a rozumové vyspělosti.

Podrobnou specifikaci cílových skupin můžete shlédnout v dokumentu
Specifikace cílových skupin.

Zájemci o službu se specifickými potřebami a možnost poskytnout jim naše služby v poradně:

Klient se zdravotním handicapem: v obecné rovině není bariéra pro poskytování odborného sociální poradenství osobám se zdravotním postižením.

Klient s tělesným handicapem: všechna naše pracoviště jsou bezbariérová, s výjimkou pracoviště Bruntál a Opava, kde případný potřebný bezbariérový přístup klientů řešíme individuálně.

Klient se sluchovým handicapem: zájemci o službu je přiměřeným, pro něj srozumitelným, způsobem vysvětleno, že služby poradny je možno poskytnout prostřednictvím tlumočníka (znaková řeč), kterého si klient zajistí sám, přičemž bude od zájemce požadováno, aby písemně potvrdil svůj souhlas s přítomností tlumočníka, tlumočník je seznámen s povinností zachování mlčenlivosti, což potvrdí svým podpisem, pracovník poradny při splnění uvedených podmínek akceptuje přítomnost tlumočníka při konzultaci, zajištění tlumočníka i náklady související s jeho činností si hradí zájemce/klient.

Klient se zrakovým handicapem – zájemce o službu je přijímán bez omezení.

Klient s mentálním handicapem – vzhledem k povaze nabízených služeb a potřebě specifického přístupu k těmto zájemcům/klientům, poradna může poskytnout pouze sociální poradenství.

Klient s jazykovou bariérou – cizojazyčný zájemce o službu ji může využít, pokud si sám na vlastní náklady zajistí tlumočníka.

DŮVODY PRO ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 • poradna neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • zájemce svým chováním (např. agresivním či vulgárním) nebo akutně nepříznivým psychickým stavem (nutnost psychiatrické, medikamentózní intervence) znemožňuje poskytování sociální služby

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

První kontakt se zájemcem o sociální službu se děje telefonicky, osobně na pracovišti či prostřednictvím elektronické pošty, kde se mohou zájemci objednat. Úvodní konzultace je sjednána v co nejkratším termínu. V neodkladných případech je poskytována krizová intervence jako součást prvního kontaktu. Zájemce nepotřebuje žádná doporučení či vyšetření. Pokud při prvním kontaktu pracovník poradny zjistí, že zájemce potřebuje službu jiného typu nebo se zájemce rozhodne využít jiný typ sociální služby, je mu poskytnuto základní sociální poradenství, popř. nabídnuto zprostředkování adekvátní služby.

Průběh poradenského procesu:

 • Poskytnutí základních informací o poskytované službě (činnost služby, poslání, cílová skupina), včetně informací o hlavních zásadách poskytování služby (bezplatnost, anonymita, důvěrnost, možnost volby aj.)
 • Zjištění objednávky zájemce, tj. charakteristika problému, který zájemce o službu aktuálně řeší, jeho očekávání.
 • Dojednávání se zájemcem – ujasňování jaká očekávání může či nemůže služba naplnit.
 • Vytvoření zakázky – zformulování konkrétních osobních cílů, kterých chce zájemce dosáhnout.
 • Uzavření ústní smlouvy – tím, že se zájemce rozhodne využívat služby poradny a dále pokračovat v řešení jeho nepříznivé situace, souhlasí se smlouvou o poskytování služeb a tímto je smlouva uzavřena a ze zájemce se stává klient.
 • Klientovi je přidělen klíčový pracovník, který s ním pracuje v rámci konzultací na jeho zakázce a konkrétních cílech.
 • Při následujících konzultacích může být zakázka přehodnocována, v případě potřeby ji lze měnit, dohodnou-li se na tom obě strany (klient a klíčový pracovník).
 • Ukončení poskytování služby probíhá obvykle po naplnění zakázky nebo po jednostranném rozhodnutí klienta.

VYJADŘOVÁNÍ KLIENTA K POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ

Klient může vyjádřit svůj názor na poskytovanou službu kterémukoliv odbornému pracovníkovi poradny.
Klienti mají také možnost se anonymně vyjádřit ke kvalitě a způsobu poskytování sociální služby, k poskytnutým informacím, ke klíčovému pracovníkovi, k pracovníkům poradny, prostorám, ve kterých je sociální služba poskytována apod., a to formou podnětu či stížnosti nebo vyplněním anonymního dotazníku „Hodnocení služeb poradny“, který je k dispozici také v čekárně poradny. Tato písemná vyjádření se shromažďují ve schránce k tomu určené. Schránkou jsou vybavena všechna pracoviště CEPP. Podrobné informace o dalších způsobech podávání podnětů a stížností jsou ke zhlédnutí  v dokumentu Vyřizování a podávání podnětů a stížností na poskytované služby v OSP.

KONTAKTNÍ ÚDAJE A PROVOZNÍ DOBA PORADNY

Podrobné kontaktní informace k naším poradnám včetně provozní doby jsou Vám k dispozici v části webových stránek KONTAKT.