Proběhl VIII. ročník konference Dejme dětem rodinu

„MY A DÍTĚ V SÍTI“ – konference o rizicích a přínosech internetu pro děti

Konference Dejme dětem rodinu je již tradiční výroční událostí, při které se setkávají nad odborným tématy organizace a úřady zabezpečují sociálně-právní ochranu dětí v Moravskoslezském kraji, pěstouni i laická veřejnost. Letos se konference konala již po osmé a to 22. listopadu 2018 na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, která je při pořádání konference naším stálým partnerem. Cílem konference je zvyšovat povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči na území Moravskoslezského kraje. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil. Z projektových prostředků konferenci podpořilo také Město Ostrava.

Konferenci zahájil a provázel jí ředitel Centra psychologické pomoci PaedDr. Zdeněk Moldrzyk. V prostorách přednáškového sálu přivítal účastníky konference též náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil a zástupkyně ředitele Vyšší odborné školy sociální paní Ing. Eva Zátopková.

V prvním příspěvku konference nás seznámila paní PhDr. Petra Winnette, PhD z organizace NATAMA, o.p.s. se zákonitostmi vývoje mozku a souvisejícím chováním dětí a teenagerů. Vysvětlila, proč má dospívající mládež během adolescence problémy s uznáváním rodičovských autorit, z jakého důvodu jsou jejich hlavními vzory během puberty vrstevníci a čím je způsobeno, že současná mládež tráví tolik času s telefony a tablety. Příspěvek přinesl informaci o pravděpodobnosti vzniku závislostí u dětí a mládeže. Ta je do 24 roku lidského života, kdy se stále vyvíjí mozková centra, až 60%, ať už se jedná o závislost na drogách, internetu, či něčem jiném a tato pravděpodobnost po 24 roce života skokově klesá na pouhá 4%. Paní Winnette se také zabývala sklonem mládeže v době dospívání enormně riskovat.

Ožehavé téma otevřel explicitně PhDr. René Szotkowski, Ph.D. z projektu E-Bezpečí. Na kazuistice několika případů jsme se podívali na konkrétní situace vyplývající z rizikové komunikace na internetu. Vysvětlili jsme si pojmy jako sexting, kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a další. Pro nejednoho posluchače byla alarmující čísla z panem Szotkowskim deklarovaného průzkumu, kolik procent dětí má již od věku deseti let osobní zkušenost se sexuální komunikací na internetu. Téma se dotklo také spodní hranice věku dětí, kdy by rodiče měli začít u dětí se sexuální výchovou. Vhodný čas kdy začít s osvětou pan Szotkowski uvedl od čtyř let. Další zajímavou informaci z dotazování dětských respondentů byly odpovědi na otázku, kdo děti někdy v životě poučil o sexu. V mediánu nejvíce dětí, a to 46%, totiž uvedlo, že poučení našli na internetu. Projekt E-Bezpečí národním preventivním projektem, který poskytuje pomoc uživatelům internetu – dětem i dospělým a nabízí pomoc všem, kteří se dostali díky některému z online nebezpečí do obtížné situace. 

Doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D. z VŠB – TUO pak odlehčil konferenci vědecko-populárním příspěvkem o přínosu internetu pro uživatele a vyzdvihl neomezené možnosti virtuálního světa. Pojednal o možnostech využití moderních technologií a sociálních sítí ve vývoji a vzdělávání mladé generace a jejich pozitivní roli v životě namísto restrikcí a zákazů. Mezi hlavní klady uvedl, že internet jako zdroj informací probouzí v dětech zvědavost a touhu po poznání, sociální sítě umožňují měřit nepředstavitelné a internet může být zdrojem neomezené zábavy v pozitivním smyslu. Zdůraznil, že dnešní mládež se do této éry technologií narodila a jiný svět nezná. Nemá tedy smysl snažit se děti od moderních technologií izolovat. Celkovým vyzněním nás sdělení pana Krömera motivovalo vidět v internetu nadále spíše přítele a nikoliv nepřítele.

Na tento příspěvek navázala Zuzana Kušnírová jak zástupkyně teenagerů a svým sdělením Dítě internetu  potvrdila předchozí slova pana docenta, tedy že technologie jsou dnes pro mládež neodmyslitelnou součástí života. Jako zástupkyně mladých Zuzana také popsala tendence mládeže na internetu se přetvařovat, což se negativně odráží na reálných mezilidských vztazích. Zajímavým okamžikem bylo konstatování, že pro některé teenagery má větší hodnotu honba za tak zvanými Like a budování falešné image, než opravdová komunikace.

Pan Bc. Tomáš Velička z Poradny pro primární prevenci, z.s. jako specialista v oboru práce s dětmi a mládeží v pěstounské péči, poukázal na statistiku, kdy jsou děti z NRP více ohrožené rizikovým chováním na internetu, protože si ve virtuálním prostředí kompenzují nejistotu vzniklou v nefunkční, či neexistující biologické primární rodině. Doporučil rodičům preventivní kroky kontroly dětí. Pan Velička také objasnil tématiku závislosti na tzv. virtuálních drogách jako je hraní her, chaty, nebo chytré telefony. Jako negativní důsledky těchto závislostí uvedl například lhaní rodičům o čase tráveném s technologiemi, nebo krádeže peněz rodičům na hry i formou zneužití platební karty k platbě na internetu. Zajímavým bodem byla informace o zavedení povinnosti pro školy zabývat se každým případem kyberšikany, o kterém se škola dozví a také statistická informace, že právě nejčastějšími pachateli kyberšikany jsou spolužáci, resp. vrstevníci dítěte z blízkého okolí.

Téma „My a dítě v síti“ otevřelo zajisté pro všechny zúčastněné nejednu otázku o pozici dětí a mládeže, a to nejen těch jsoucích v náhradní rodinné péči, v moderní době zahlcené informačními technologiemi a sociálními sítěmi, které jsou pro ně běžnou denní praxí a rutinou všedních aktivit. Sdělení přednášejících pak ve všech případech shodně poukázala na přínosy i rizika pro děti ve světě internetu.

Na konferenci zavítalo přes 150 účastníků, mezi nimiž byli pracovníci z oblasti SPOD, současní a budoucí náhradní rodiče, studenti sociálních Vyšší odborné školy sociální a pracovníci doprovázejících organizací.

Všem zúčastněným děkujeme za to, že na konferenci přišli a těšíme se na jejich hojnou účast také v příštím roce.

 

Za organizační tým konference,

Bc. Radka Švejnohová

 

Napsali jste nám v ohlasech na konferenci:

„Dobrý den, paní Švejnohová, ráda bych Vám poděkovala za letošní konferenci „Dejme dětem rodinu“. Díky za zajímavé hosty a velice pestrý program, kterým jste zaujali, „nasytili“ a inspirovali nejen nás, rodiče dospívajících dětí. Je moc dobře, že Vaše konference zůstává pevným bodem v našich pracovních diářích a také místem pro neformální setkání náhradních rodičů, sociálních pracovníků a dalších odborníků se zaměřením na péči o ohrožené děti. Díky za Vaši práci!!!  S poděkováním, úctou a pozdravem😊

Mgr. Marcela Horáčková“

 

Sborník konference najdete zde: Vyhodnocení konference Dejme dětem rodinu 2018 sborník

Text: Radka Švejnohová

Foto. S.M.