Telefonická krizová pomoc

Telefonní spojení: 596 318 080 nebo 777 499 650
Skype: linka.duvery.karvina

Telefonickou krizovou pomoc poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně.
Volající může zůstat v anonymitě

Uvažujete, že byste využili služeb Linky důvěry Karviná? Praktické informace jsme pro Vás připravili také ZDE.

Kontakt prostřednictvím telefonu je za hovorné v telefonních sazbách Vašeho operátora (volání do sitě Vodafone).
Kontakt prostřednictvím internetové telefonie je bez poplatků a řídí se těmito pravidly:

 • na zmeškané hovory zpět nevoláme
 • neprovozujeme službu prostřednictvím konferenčních hovorů
 • službu linky důvěry prostřednictvím chatu neposkytujeme

V případě, že nereagujeme na aktuální volání, omlouváme se, ale je to proto, že se věnujeme právě volajícím na jiné lince, kteří se dovolali dříve. Můžete opakovat své volání později. Pro případné podněty či stížnosti k poskytovaným službám můžete využít také e-mail ld@cepp.cz.

POSLÁNÍ

Pomáháme formou telefonické krizové pomoci lidem, kteří vnímají svou situaci jako obtížnou, cítí se v ohrožení života, v bezvýchodné situaci a nedokáži ji změnit vlastními silami.

Za jakých okolností se můžete obrátit na linku důvěry?
Když se ocitnete v obtížné životní situaci, máte pocit bezvýchodnosti, bezradnosti, nebo se cítíte sami, opuštění a nejistí. Na linku důvěry se také můžete obrátit, když je v obtížné situaci někdo blízký. Prostě když najednou v životě nevíte jak dál.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Cílem je umožnit klientům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím nabízené služby zachovat stabilitu běžného osobního, partnerského nebo rodinného života.

Cíle, kterých chceme dosáhnout při společné práci s klientem:

 • aktuálně: ujasnit a definovat zakázku (cíl), uklidnit, stabilizovat stav klienta, snížit nebezpečí, že se krize bude dále prohlubovat, pomoc klientovi získat náhled na situaci.
 • perspektivně: společně s klientem naplánovat blízkou budoucnost, je-li to možné, nasměrovat ho na další možnosti řešení. Pomoci klientovi hledat cestu z krize pomoci vlastních zdrojů, či zdrojů jeho sociálního okolí.

OKRUH OSOB, KTERÉMU JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Klientem se může stát každý jedinec, který pociťuje (vnímá) svou osobní situaci, partnerskou, rodinnou i mezilidskou jako obtížnou (nepříznivou) a chce ji změnit nebo řešit. Služba není věkově omezena, může být poskytována dospělým i dětem hovořícím v českém nebo slovenském jazyce.

Jaká je naše cílová skupina klientů?

 • Osoby v krizi
  Klientem je jednotlivec se sníženou schopností řešit svou nepříznivou psychosociální situaci vlastními silami a prostředky bez vnější podpory a pomoci.
 • Oběti domácího násilí
  Klientem je osoba – prožívající fyzické násilí, popř. psychické týrání v rodině.
 • Senioři
  Klient je oběť fyzického nebo psychického týrání nebo ekonomického zneužívání. Rovněž je klientem osoba nacházející se v situaci, s níž se senioři setkávají nejčastěji – (osamělost, nemoc, ovdovění, péče o bezmocného partnera, soužití dvou generací)
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách a jejich blízcí
 • Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
  Klientem je dítě, jehož vývoj je ohrožen působením sociálně problematického prostředí:
  – v rodině, jedná se o děti žijící v konfliktních vztazích s rodiči, popř. vychovateli
  – v širším sociálním prostředí – šikana, vliv party.
  Klientem může být i rodič, popř. další blízká osoba dítěte.
 • Oběti trestné činnosti
  Klientem je osoba, která se stala obětí nebo i svědkem násilné trestné činnosti a potřebuje řešit traumatizující zážitek.
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
  Klient se ocitl v situaci, která nese s sebou vysoký potenciál naléhavosti. Svého lékaře nevyhledá z důvodu, že není dostupný (nemá zrovna ordinační hodiny) nebo jiných osobních důvodů, obava, nedůvěra, nedostatek času a zájmu o klienta ze strany zdrav. zařízení.
 • Osoby se zdravotním postižením
  Klientem je osoba zdravotně handicapovaná, pro kterou je obtížné vyhledávat jinou pomoc.
 • Osoby bez přístřeší
  Klient se neorientuje v sociálních službách daného regionu (města), není informován o možnostech náhradního nebo azylového ubytování – žádá zprostředkování kontaktu a informace o ubytování.
 • Osoby komerčně zneužívané
  Klient se stal pod nátlakem nebo z neznalosti obětí podvodného jednání (předražené nabídky zboží, klamavé reklamy, inzerce).
 • Osoby žádající informace o návazných sociálních službách
  Klient hledající kontakty na potřebnou sociální službu nebo se neorientuje v sociálních službách daného regionu.
 • Jiné osoby nejmenované v předchozích bodech
  Klientem se může stát každá osoba bez omezení věku, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci vlivem krize, obtíží v osobním nebo partnerském životě – vyžadující okamžitou pomoc v kterékoli denní i noční době.

Jaké zásady a principy dodržujeme?


odbornost a kvalita služeb – služby jsou poskytovány pouzekvalifikovanými pracovníky
anonymita klienta – klient i pracovník zůstávají v anonymitě
mlčenlivost – veškeré informace jsou chráněny povinností mlčenlivosti
důvěra a bezpečí – služby jsou poskytovány způsobem, který navozuje důvěru a bezpečí
přizpůsobení se v komunikaci klientovi – komunikace s klientem je vedena na jemu srozumitelné úrovni; je minimalizováno užívání odborných výrazů, kterým by klient nemusel rozumět,
autonomie klienta – jsou respektovány hranice klienta; služba neurčuje, co je pro klienta dobré, ale přenechává mu zodpovědnost za jeho život,
individuální přístup – služby poskytujeme vždy s ohledem na potřeby klienta