Základní informace o činnosti

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (v textu také CPP), poskytuje sociálně – právní ochranu dětí na základě pověření k výkonu SPOD vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Konkrétní rozsah vykonávaných činností je uvádíme v dokumentu
Rozsah činností vykonávaných na základě pověření k výkonu SPOD

Sociálně – právní ochranu dětí upravuje Zákon O sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění (dále také „zákon o SPOD“), dále pak Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K významným legislativním normám patří také Listina základních práv a svobod – čl. 32 odst. 4. K nejdůležitějším mezinárodním úmluvám patří zejména Úmluva o právech dítěte.

Předním hlediskem při poskytování sociálně – právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči, přičemž je přihlíženo také k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

Sociálně – právní ochranu poskytují pouze odborní pracovníci CPP, kteří získali odbornou způsobilost dle ustanovení § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Centra psychologické pomoci, p. o. (dále jen „CPP“) je pomoc a podpora ohroženým dětem a jejich rodičům, popř. jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte tak, aby děti vyrůstaly v bezpečném a přirozeném prostředí. CPP svou činností přispívá k rozvoji náhradní rodinné péče na území Moravskoslezského kraje.

NAŠE CÍLE

Cíle, kterých chce CPP dosáhnout při společné práci s klientem:

 • Poskytnutí odpovídající pomoci každému dítěti, které se na CPP obrátí a zajištění ochrany jeho práv (§ 8 zákona o SPOD)
 • Poskytnutí podpory při naplňování práv a potřeb dětí žijících v náhradní rodinné péči
 • Zajištění bezpečného a pozitivního kontaktu dítěte umístěného v PP s jeho rodiči a osobami jemu blízkými v případě, že tyto kontakty jsou v zájmu dítěte
 • Podpora a rozvoj dovedností a kompetencí náhradních rodičů
 • Poskytnutí odborné pomoci biologickým rodičům a podpora jejich rodičovských kompetencí
 • Uzavírání a naplňování dohod o výkonu pěstounské péče včetně zajištění všech práv a povinností z toho vyplývajících
 • Vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči, zejména o pěstounskou péči
 • Realizace odborných příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči a jejich dětí

 

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SPOD

Při poskytování SPOD se pracovníci CPP řídí mimo jiné ustanovením § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a postupujeme dle těchto zásad:

 • Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.
 • Ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění.
 • Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
 • Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Zájem o blaho dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, a je předním hlediskem i při poskytování SPOD naší organizaci. Práce s klientem probíhá v jeho přirozeném prostředí nebo na odborném pracovišti poradny. Navazování kontaktů s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb probíhá dle přání a potřeb klienta.

Základem práce s klientem je:

Individuální přístup, respektování práv klienta a zachování lidské důstojnosti.

Odbornost a kvalita služeb – SPOD je poskytována pouze odborně způsobilými pracovníky.

Komunikaci přizpůsobujeme klientovi – tzn., že je vedena v jemu srozumitelné formě, minimalizujeme užívání odborných výrazů, kterým by klient nemusel rozumět. V případě, že pracuje s dětmi, informujeme je srozumitelně a přiměřeně jejich věku tak, aby rozuměly tomu, co nabízíme v rámci SPOD.

Nediskriminační přístup vůči všem klientům z cílové skupiny, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení.

Informovanost – klienta informujeme o jednotlivých krocích v každé etapě procesu poskytování SPOD.

Mlčenlivost a diskrétnost – bez souhlasu klienta nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací, které stanovuje zákon č. 108/2006 SB., o sociálních službách nebo zvláštní zákon (např. § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ustanovení § 10 odst. 4 a § 53 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy dle § 8 trestního řádu. Klient je o poskytnutí těchto informací vždy informován.

Bezplatnost – veškeré činnosti poskytované v rámci výkonu SPOD jsou pro klienty bezplatné.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ KLIENTA

CPP postupuje při zpracování osobních a citlivých údajů klienta v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Podrobné informace ke zpracování osobních a citlivých údajů klienta naleznete v dokumentu Zpracování osobních a citlivých údajů klienta.

CÍLOVÁ SKUPINA OSOB

Cílovou skupinu tvoří zejména tyto níže uvedené osoby zdržující se na území Moravskoslezského kraje:

 • Nezletilé dítě, které se na pracovníky CPP obrátí (dle § 8 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) s žádostí o pomoc při ochraně svého života a svých práv
 • Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte v případě, že požádá CPP o odbornou pomoc
 • Fyzické osoby, které mají zájem o poskytnutí odborného sociálního poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
 • Žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče a jejich děti
 • Děti žijící v náhradních rodinách – děti svěřené do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenské péče
 • Náhradní rodiče
 • Osoby blízké dítěti nebo rodičům, příp. osobám odpovědným za výchovu dítěte
 • Osoby pečující a osoby v evidenci, s nimiž CPP uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče

V případě, že CPP kontaktuje dítě, které spadá do cílové skupiny vymezené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytnou odborní pracovníci nutnou míru krizové intervence a dále informují příslušný OSPOD.

 

UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

CPP prostřednictvím svého statutárního zástupce, kterým je ředitel organizace uzavírá s osobou pečující/v evidenci tzv. Dohodu o výkonu pěstounské péče dle ustanovení §47 a, b, c zákona o SPOD. Pěstounům, kteří s CPP uzavřeli tuto dohodu, je následně zajištěna odborná pomoc a podpora při péči o přijaté děti.

Podrobné informace k obsahu dohody, jsou Vám k dispozici v dokumentu Informace k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

PŘÍPRAVA ŽADATELŮ O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NRP K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO RODINY

CPP zajišťuje přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny. Dále organizuje také přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, přípravu „přípravu druhožadatelů“ a přípravu žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ

Klient je seznámen se svým právem podat stížnost a způsoby vyřizování stížnosti srozumitelnou formou při zahájení poskytování SPOD. Klient může vyjadřovat svůj názor na poskytování SPOD všem odborným pracovníkům poradny.

Bližší informace o způsobu vyřizování a podávání podnětů a stížností jsou Vám k dispozici
v dokumentu Vyřizování a podávání podnětů a stížností na poskytované služby v SPOD.